સુખી થવું છે કે અમીર થવું છે?

સુખી થવું છે કે અમીર થવું છે?

પેટની ભૂખ પેટમાં અનાજ નાખવાથી ઓછી થતી જાય પણ પૈસાની ભૂખ પૈસા આવવાથી ઓછી થાય નથી થતી.

સુખી થવા માટે પૈસાની ભૂખ જરૂરી નથી. અમીર બનવા માટે જ પૈસાની ભૂખ જરૂરી છે. વળી અમીર માણસ સુખી છે એવું કોઈ ઉદાહરણ અત્યાર સુધી જોયું નથી.

સુખી થવું એટલે પ્રસંશામાં રહેવું. ‘મૌજમાં રહેવું’

મૌજમાં રહેવા માટે સૌથી જરૂરી – પ્રેમ અને પ્રસંશાને ખતમ કરી નાખે એ “ક્રોધ ન કરવો”.

tumblr_mpe1nr39zE1sxs1kro1_500
Enter a caption

૭ જગ્યાઓ એવી રાખીએ જ્યાં આપડે ક્રોધ નહી કરવો.

૧. ઘરથી બહાર જતી વખતે ક્રોધ નહી

૨. ઘરમાં આવતી વખતે ક્રોધ નહી

૩. જમવા બેસો ત્યારે ક્રોધ નહી

૪. સુવા જાઓ ત્યારે ક્રોધ નહી

૫. ઉપકારી પર ક્રોધ નહી

૬. ધર્મના સ્થાને ક્રોધ નહી

૭. ફોનમાં વાત કરતી વખતે ક્રોધ નહી

(આચાર્ય ભગવંત શ્રી રત્નસુંદરવિજયજી મ.સા. ના જીવન પરિવર્તન પ્રવચનમાલા દરમિયાન શીખેલું)

 

Advertisements

RICHNESS AND PRAYER

What is Richness ?

True answer given by LORD MAHAVIR :  Richness is not ‘Earning more’, ‘Spending more’, & ‘Saving more’
Richness is when you need ‘NO MORE’….!

What is Prayer?

Prayer doesn’t just happen when we kneel or put hands together and focus.

When you hug a friend
that’s a prayer.

When you cook something to nourish family and friends,
that’s a prayer.

When we send off our near and dear ones and say Drive Safely or Be Safe,
that’s prayer too.

When you are helping someone in need by giving your time, energy and money,
you are praying.

Prayer is a Vibration…
A Feeling,
A Thought.

Prayer is the Voice of Love, Friendship, and Genuine Relationships..!!

Posted from WordPress for Android