કહેવું પણ છે અને નથી પણ કહેવું

મળવું પણ છે એને પણ નથી બહાર પણ નીકળવું,
કહેવું ઘણું છે એને પણ એક શબ્દ પણ નથી બોલવું,

કહેવું પણ છે અને નથી પણ કહેવું

એને જોવી છે કલાકો સુધી રાહ મારી,
નથી એક ક્ષણ પણ ચૂકવી મારી,

કહેવું પણ છે અને નથી પણ કહેવું

સમજણ એટલી છે એકબીજાંનાં પ્રેમને,
નથી એમાં ક્યાય જગ્યા મનમેખને,

કહેવું પણ છે અને નથી પણ કહેવું

સ્વીકારવું છે ઘણું એમની પાસે,
પણ નથી બોલવું એની સાથે.

કહેવું પણ છે અને નથી પણ કહેવું

Posted from WordPress for Android

Advertisements

2 thoughts on “કહેવું પણ છે અને નથી પણ કહેવું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s